Mängi lotot targalt, kasuta lotostatistikat

Lotoabi ja "Lottoanalytics professional" on veebileht ja programm, mis on välja töötatud spetsiaalselt Viking loto mängijate jaoks.

Programmi loomise taga on viieliikmeline meeskond, kes kõik on olnud inspireeritud leidmaks innovatiivset lahendust just lotomängija vaatevinklist lähtudes. Programmi kallal on töötatud pea kaks aastat ning testimised on andnud väga häid tulemusi. Programm arvestab paljusid erinevaid lototeooriaid ja valemeid ning tõenäosusteooriat, statistikat ja loogikat, et genereerida kasutajatele statistiliselt parimad numbrikombinatsioonid järgmiseks Viking loto loosimiseks. Seda kõike mugavalt siinsamas veebikeskkonnas.

NB! Tegu ei ole loomulikult mingi "imemasinaga", mis suudaks ennustada järgmise loosimise võidunumbreid! Loto on ja jääb õnnemänguks ning selliseid programme, mis alati võidu tagavad ei ole võimalik teha ega ole ka olemas, kuid kindlasti on võimalik Viking loto numbrikombinatsioone targalt valida. Programmi tööpõhimõte on mängida statistiliselt parimate võimalike kombinatsioonide peale ehk kombinatsioonide peale, mis vastavad kindlatele kriteeriumitele ja esinevad teistest tihedamini. Lotos kehtib lihtne reegel. See, mis on kõige tõenäolisem, juhtub ka kõige tihedamini. See, mis on vähemtõenäoline, juhtub ka harvem.


Tundub uskumatu, kuidas on see võimalik?

Paljud lotomängijad kasutavad lotonumbrite valimiseks statistikat. Ka sina võid hakata lotostatistikat kasutama. Iga inimene võib ka ise statistikat teha ja sellepõhjal lotonumbrid valida, kuid see on aeganõudev tegevus, mis nõuab spetsiaalseid matemaatilisi teadmisi ja võidunumbrite andmebaase, mida pidavalt peab uuendama. Vaevalt tänapäeva kiires elus on kellegil aega hakata süvenema kõrgemasse matemaatikasse ja raisata päevadeviisi aega Viking loto numbrite valimiseks. Selleks olemegi spetsiaalselt Viking lotto jaoks välja töötanud programmi "Lottoanalytics professional", mis teeb selle töö ära teie eest ja genereerib statistiliselt parimaid numbrikombinatsioone. Programm arvestab paljusid erinevaid lototeooriaid ja valemeid ning tõenäosusteooriat, statistikat ja loogikat, et genereerida kasutajatele statistiliselt parimad numbrikombinatsioonid järgmiseks Viking loto loosimiseks, kuid kasutaja jaoks on veebikeskkond tehtud kasutajasõbralik ja lihtne. Programmil on andmebaaside uuendamise võimalus, et kogu süsteem saaks töötada võimalikult effektiivselt ja kasutada alati ka kõige uuemat infot. Meie veebilehel saate genereerida Viking loto mängimiseks statistiliselt parimaid numbrite kombinatsioone ja tutvuda statistikaga, kuid lotopiletite müügiga me ei tegele. Viking lotto pileteid saate ikka tavapärasest kohast näiteks Eesti Loto kodulehelt: www.eestiloto.ee


Lähemalt programmist "Lottoanalytics professional"

Analüüsides Viking loto statistikat on näha, et enamik võidukombinatsioone vastab kindlatele kriteeriumitele. Kui te valite Viking loto numbrid selliselt, et nad neile tingimustele ei vasta, siis meie hinnangul ei ole sedasi mõistlik lotot mängida. "Lottoanalytics professional" programm välistab mitmeid miljoneid ebatõenäolisi kombinatsioone ja genereerib kasutajale numbrite kombinatsioonid, mis on statistiliselt parimad. Programmi tööpõhimõte on mängida parimate võimalike kombinatsioonide peale ehk kombinatsioonide peale, mis esinevad tihedamini. Lotos kehtib lihtne reegel. See, mis on kõige tõenäolisem, juhtub ka kõige tihedamini. See, mis on vähemtõenäoline, juhtub ka harvem. Näiteks võib spekuleerida, et kui mingi sündmus esineb 80% juhtudest, siis 20% juhtudest ta ei esine. Kui sa mängid kombinatsiooni peale, mis esineb 20% juhtudest, siis võib väita, et see kombinatsioon kaotab 80% juhtudest ja sellisel juhul lotomängijal enamus ajast üldse pole võimalustki peavõitu saada. Seega ongi kasulik mängida statistiliselt parimate kombinatsioonidega. Selliste statistiliselt parimate kombinatsioonide arvutamine on aga keeruline protsess ja selles tulebki appi meie veebileht, mille taga on võimas statistiliselt parimate kombinatsioonida genereerimise programm.

Näiteks paljud inimesed valivad loto numbrikombinatsioonid juhuslikult arvestamata, kas number on paaris või paaritu. Valides kombinatsiooni kus on 5 paaris ja 1 paaritu või 1 paaris ja 5 paaritut numbrit esineb vaid 17% juhtudest. Järelikult ei ole mõtet sellise kombinatsiooni peale mängida, kuna see esineb niivõrd harva ja 83% juhtudest sellisel juhul peavõidu võimalus puudub. Kombinatsioon 0 paaris 6 paaritut ja vastupidi esineb vaid 1% juhtudest !!! (Märkus: kuna statistika on muutuv võivad antud protsendid muutuda.) Programm genereerib numbrid arvestades paaris ja paaritute numbrite esinemissagedust ja kombinatsioone ja vastavalt sellele pakub uusi numbrite kombinatsioone, mis on spekulatiivselt tõenäolisemad järgmises loosimises esinema. Kuid selle kombinatsiooni valikul tuleb jälgida ka muid tingimusi ja erinevat statistikat, mida on kirjeldatud allpool.

Võiks arvata, et kõik numbrid Viking lotos esinevad võrdselt, kuid tegelikult pole see nii. Vaadates statistikat (graafikut nr:1) on näha, et osad numbrid esinevad teistest tunduvalt enam ja mõned numbrid esinevad teistest tunduvalt harvem. Pildil on esitatud fragment numbrite protsendilise esinemise graafikust. Näiteks number 10 esineb loosimistes ca 2 korda harvem kui number 7. Mõningate numbritega on need erinevused isegi veel suuremad !!!


Graafik nr:1
Numbrite esinemine


Seda asjaolu tuleks lotonumbreid valides arvestada. Tuleks rohkem mängida nende numbrite peale, mis esinevad tihedamini ja vältida vähem esinevaid numbreid (kuid siin on ka mõned erandid). Programm analüüsib Viking loto võidunumbrite statistikat ja vastavalt sellele soovitab parimaid numbreid. Kuna statistika on muutuv, siis võib pildil olev info kiirelt vananeda, kuid programm arvestab kõige uuema statistikaga ja on üles ehitatud nii, et ta pidavalt arvutab parimad, keskmised ja kehvad numbrid ja vastavalt sellele genereerib kombinatsiooni. Numbrite valik toimub vastavalt numbrite esinemissagedustele ja sellest sõltuvalt on ka numbrite esinemine genereeritavas kombinatsioonis reguleeritud. Erinevatel numbritel on erinev tõenäousus genereeritavas kombinatsioonis valitud saada (parimatel numbritel on see tõenäosus suurem), kuna vale oleks mängida kombinatsiooniga, kus on ainult kõige rohkem esinenud numbrid. Analüüsides võidukominatsioone on näha, et need ei koosne ainult statistiliselt enim esinenud numbritest ja seega tuleb jälgida ka muid tähtsaid tegureid ja tingimusi, mida meie programm arvestab numbrite valikul.

See ei ole nii, et mängida tuleb ainult statistiliselt parimate numbritega ja teised numbrid võib mängust välja jätta. Ainult numbrite protsendiline esinemine annab lotomängijale vähe infot. Sellisest infost on kasu ainult koos esinemismustri arvestamisega. Kui näiteks statistiliselt "kehv" number pole tükk aega esinenud, siis võib just see number olla kasulik piletile valida. Kui analüüsida numbrite esinemist võidukombinatsioonides, siis on näha, et iga number esineb üldjuhul mingite kindlate intervallivahemike sees (Märkus: erinevatel numbritel on need vahemikud erinevad). Loomulikult ei ole võimalik määrata täpselt, millal mingi number loositud saab aga on teada suurusjärk, kui kaua mingi number loosimisest eemal võib olla ja mis vahemikus ta loositud võib saada. Olukorrad, kus mingit numbrit ei ole väga kaua aega järjest välja loositud, on väga haruldased. Programm arvestab, millal tasub mängida ka "kehva" numbriga. Arvestatakse "kehvade" numbrite esinemissagedust, esinemismustrit ja sellest lähtuvalt otsustab programm, millal mingit numbrit pakkuda. Kusjuures numbri pakkumise tõenäosus programmis tõuseb seda enam, mida rohkem loosimisi ta vahele jätnud on.

Programm analüüsib numbrite esinemissagedusi ja esinemismustreid. Üks põhjus miks ei ole alati mõistlik mängida statistiliselt enim esinenud numbritega on ka see, et kui seda numbrit on palju järjest esinenud viimaste loosimiste jooksul, siis statistika analüüs näitab, et võimalus, et see number uuesti loositud saab järgneva loosimise jooksul, langeb. Programm töötab nii, et kui mingi number on järjest viimastel loosimistel palju tulnud, siis sellest sõltuvalt ka langeb tema tõenäosus saada programmi poolt valituks. Ja vastupidi kui mingi number pole esinenud teatud arvul viimaste Viking loto loosimiste jooksul, siis tõenäosus, et meie programm selle numbri välja toob tõuseb sõltuvalt sellest, mitu loosimist on see number vahele jätnud. Väga oluline on seejuures, et erinevatel numbritel (statistiliselt parimad, keskmised, kehvad) on need esinemisagedused ja mustrid erinevad ja ka sellega programm arvestab numbrite valikul. Programm analüüsib enne kombinatsiooni väljastust igat lotonumbrit individuaalselt ja annab talle vastavalt tema esinemisagedustele ja esinemismustrile programmi jaoks kindlad parameetrid. Sellest lähtuvalt suudabki programm vahet teha, milliseid numbreid rohkem pakkuda ja millal on just õige aeg seda teha. Programm tõstab statistiliselt parimatel numbritel tõenäosust, et ta saab genereeritav kombinatsioonis välja valitud. Kuid kuna selliseid statistiliselt "häid" numbreid on tavaliselt rohkem kui 6 ja jälgida tuleb ka muid tegureid numbrite valikul siis on statistiliselt häid kombinatsioone palju. Samuti on programmil sees ka juhuslikkuse faktor, sest vale oleks genereerida alati vaid mingeid kindlaid kombinatsioone. Kuid see peabki nii olema, sest kui programmi kasutajad mängiksid kõik ühe kombinatsiooniga, siis poleks võidu korral enam võit midagi väärt, kuna see läheks kõigi võitjate vahel jagamisele. Ka sellega on programmis arvestatud ja kasutajad ei pea kartma, et sama kombinatsioon võib olla veel paljudel inimestel.

Märkus: Kui võtta aluseks ainult tõenäosusteooria, siis ei ole oluline, mis number kui palju esineb, kuna igal numbril on järgmisel loosimisel täpselt sama tõenäosus loositud saada, kui teistel lotonumbritel. Aga Lotoabi meeskond on võtnud hoopis teise ja innovatiivsema lähenemise teemale. Nimelt meie analüüsime kogu tervikut, sealhulgas ka statistikat ja ka numbrite esinemismustrit, ja just sellepärast analüüsib programm numbrite esinemisi ja tõstab genereeritavas kombinatsioonis vajalikel numbritel tõenäosust genereeritud saada. Kuna mitmed tegurid võivad mõjutada Viking loto loosimistulemusi (näiteks kõik lotopallid ei saa olla täpselt 100% üheraskused või tihedusega), siis ei ole ka loosimistulemused päris 100% juhuslikud. Numbrite esinemises on seega varjatud mustreid ja neid leides on võimalik umbkaudselt ennustada, millal mingi number võiks esineda. Oleme loonud süsteemi, mis suudab neid mustreid leida ja nende muutumisel ka sellega arvestada. Kui numbrite esinemine muutub korrapäraseks, siis seda funktsiooni ei kasutata. Kogu süsteem ongi uuenduslik ja teistmoodi lähenemine numbrite valikule, kuid testmised on näidanud, et see annab väga häid tulemusi. Kuid iga inimene saab ise lugeda, mismoodi üldiselt meie numbrite genereerimise süsteem toimib ja saab otsustada, kas peab seda õigeks või mitte ja saab otsustada, kas soovib kasutajaks registreeruda või mitte.

Programm arvestab, et numbrite summa jääks kindlasse vahemikku. Kui vaadata statistikat (graafik nr:2) siis on näha, et enamikes loosimistes jääb põhinumbrite summa kindlasse vahemikku. See tähendab seda, et ei tasu valida sellist kombinatsiooni, mille põhinumbrite summa ei jää sellesse vahemikku. Ei ole mõtet loota, et just täna on see päev, millal loositakse välja väga "eriline" kombinatsioon, mis eristub rohkem kui 4 aasta võidukombinatsioonide statistikast.


Graafik nr:2
Eesti loto


Näiteks kombinatsioon (Märkus: kombinatsioon on juhuslik) 1, 4, 12, 16, 23, 31 võib esmapilgul näida väga tavaline kombinatsioon, kuid sellise kombinatsioon oleks 4 aasta jooksul vaid 3% juhtudest sattunud üldse vahemikku, kus asuvad loositud peavõidud. See tähendab, et 97% juhtudest poleks see kombinatsioon sellesse vahemikku sattunud, kus on peavõidud. Siit ka märkus kõigile, kes valivad lotonumbriteks sünnikuupäevad. On oht, et teie kombinatsioonid ei satu sellesse õigesse vahemikku, kuna kuupäevades on numbrid kuni 31-ni aga viking lotos kuni 48-ni. Isegi kui te võidaksite, siis tõenäosus, et see võit jagamisele läheb on samuti suurem, kuna ka väga paljud lotomängijad valivad kombinatsioonidesse sünnikuupäevade numbrid ja seega puuduvad neil kombinatsioonist unikaalsed numbrid, mis neid ülejäänud "hallist massist" eristaks.

Loomulikult saab igaüks ka ise valida numbrid nii, et nad jääks sellesse vahemikku, kust loositakse enamus peavõite, kuid programm arvestab ka statistika muutumisega ja pakub sellised kombinatsioonid, milles on lähtutud ka teistest tingimustest. Märkus: lisaks numbrite summale on numbrite valikul oluline ka see, millisesse sektorisse number kuulub, ehk kas ta kuulub väiksesse (numbrid 1-24) või suurde gruppi (numbrid 25-48). Kombinatsioonide moodustamisel arvestatakse programmis ka sellega, sest ka siin tuleb arvesse võtta aastate jooksul kujunenud statistikat.

Väga haruldased on kombinatsioonid, kus esineb põhinumbrite seas järjestikuseid numbreid 3 või rohkem (ca 3%) . Sellel põhjusel välistab ka meie programm sellised kombinatsioonid, sest nendega pole meie hinnangul kasulik lotot mängida. Selline lähenemine annab teile võimaluse 97% juhtudest valida kombinatsioon, mis vastab ühele võidukombinatsiooni kriteeriumitele. Programm aga lisaks sellele, et arvestab järjestikuste numbrite teooriat, valib need numbrid vastavalt ka teistele kriteeriumitele ja tingimustele, et anda veel lisaeelis programmi kasutajale.

Märkus: Kui võtta aluseks ainult tõenäosusteooria, siis ei ole oluline, mis number kui palju esineb, kuna igal numbril on järgmisel loosimisel täpselt sama tõenäosus loositud saada, kui teistel lotonumbritel. Aga Lotoabi meeskond on võtnud hoopis teise ja innovatiivsema lähenemise teemale. Nimelt meie analüüsime kogu tervikut, sealhulgas ka statistikat ja ka numbrite esinemismustrit, ja just sellepärast analüüsib programm numbrite esinemisi ja tõstab genereeritavas kombinatsioonis vajalikel numbritel tõenäosust genereeritud saada. Süsteem võib küll olla mõningas vastuolus tõenäosusteooriga. Kuid meie arvame, et tähtis on pigem arvestada sellega, mis on juhtunud ja tegelikult toimub kui see mida ütleb mingisugune üldine tõekspidamine või teooria. Kogu süsteem ongi uuenduslik ja teistmoodi lähenemine numbrite valikule, kuid testmised on näidanud, et see annab oodatud tulemusi. Kuid iga inimene saab ise lugeda, mismoodi üldiselt meie numbrite genereerimise süsteem toimib ja saab otsustada, kas peab seda õigeks või mitte ja saab otsustada, kas soovib kasutajaks registreeruda või mitte.

Ca 54% juhtudest kordub uues Viking loto loosimises vähemalt 1 põhinumber, mis eelmises loositud võidukombinatsioonis. 46% juhtudest esinevad uues võidukombinatsioonis võrreldes eelneva loositud kombinatsiooniga põhinumbrites uued numbrid. Kui saaks eemaldada loosist osa numbreid oleks tundavalt lihtsam lotoga võita. Aga teoreetiliselt saab seda isegi teha. Lihtsustatud näide: kuna ca pooltel juhtudel ei kordu uues loosimises mitte ükski põhinumber eelneva loosimise põhinumbritega, siis on mõistlik mängida kombinatsiooniga, kus on võrreldes eelmise võidukombinatsiooniga kõik uued numbrid. Sest siis saame mängust välja jätta need eelmise loosimise 6 põhinumbrit. Sest 6-seid kobinatsioone 42-st on vähem kui 6-seid kombinatsioone 48-st .


Tehe1


See tähendab, et ca pooltel juhtudest välistatakse üle 7 miljoni kombinatsiooni. Ja isegi kui te tahaksite mängida selle teise poole peale, kus üks või enam numbreid kordub, siis ei tea ju millised neist 6-est numbrist korduvad. Ka väiksemate võitude puhul saab sellist meetodit kasutada. Kui on valida 2 võimalust ja kaotada on praktiliselt ühe palju, siis on kasulikum mängida selle võimaluse peale, kus on võimalik rohkem võita. Seda metoodikat on lihtne rakendada igal Eesti lotomängijal aga meie programm analüüsib lisaks Viking loto võidukombinatsioonide andmebaasi ja selle põhjal otsustab, millal antud skeemi kasutada, sest statistika on pidevalt muutuv ja sellega tuleb arvestada. Statistika muutudes võib see meetod kasu asemel hoopis kahju tuua, selleks analüüsibki programm enne igat kombinatsiooni väljastust, kas antud meetodit rakendada või mitte.

Osa inimestest ja ka Eesti lotomängijatest kasutavad lotokombinatsioonideks mingeid süsteemseid numbreid. Näiteks: 5,10,15,20,25,30 või 8,16,24,32,40,48 (igale numbrile liidetud 8 juurde, vms.). Kõik sellised kombinatsioonid, mis vastavad mingile süsteemsele jadale või üritatakse numbreid võtta lotopileti pealt mingeid kujundeid moodustades (näiteks diagonaalis, ruut või mingi muu kujund), on samuti väga ebatõenäolised esinema võidukombinatsioonis. Seda on näha ka senistest võidukombinatsioonidest. Kuna selliste süsteemsete numbrite kombinatsioonidega ei ole meie hinnagul otstarbekas Viking lotot mängida, siis meie veebilehel programm selliseid kombinatsioone ei genereeri.


Kokkuvõte

Lisakas eespool lihtsustatult kirjutatule arvestab programm veel mitmeid erinevaid lototeoreeme ja valemeid. Kõiki neid tegureid arvestades ongi võimalik Viking lotot mängida kombinatsioonidega, mis on statistiliselt parimad. Kui sa juba lotot mängid, siis mängi seda targalt! Mõndasid siin kirjutatud võimalustest saab iga Eesti lotomängija ka ise rakendada, teised nõuavad pidevat statistika jälgimist ja arvutamist, kuid programmi "Lottoanalytics professional" teeb unikaalseks just see, et ta suudab kõik need eespool nimetatud punktid üheks tervikuks liita, sest tuleb jälgida kindlaid loogilisi järjekordi nende rakendamisel. Me ei saa küll garanteerida lotovõitu, kuid saame anda teile ülevaate lotostatistikast ja lihtsustada numbrikombinatsoonide valikut, et lotot targalt mängida.
Soovime kõigile õnnelikku kätt.